Politika společnosti H E L G O S s.r.o.

Vedení společnosti se rozhodlo poskytovat vysoce kvalitních a komplexní služby v oblasti staveb, revizí, servisu a oprav výtahů.

Zavazujeme se kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí a zajistit vytváření bezpečných podmínek pro své pracovníky zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a normy ČSN EN OHSAS 18001:2008.

Pro zajištění zlepšování integrovaného systému managementu, jeho udržování, rozvoje a trvalého zlepšování stanovujeme následující politiku:

                   Zákazníci

Zdokonalujeme a upevňujeme systém práce se zákazníky, abychom byli zákazníky vnímáni jako spolehlivý partner. Spolehlivost vytváří důvěru, a proto naším cílem je prostřednictvím cílené a všestranné péče o kvalitu si tuto důvěru zasloužit a nadále ji prohlubovat.

Na základě znalostí požadavků našich zákazníků na jedné straně a požadavků normativních požadavků a předpisů na straně druhé budeme pružně reagovat na změny jejich potřeb.

Profesionální přístup, kvalita produktů a servisních služeb i způsob komunikace představují naši organizaci jako spolehlivého partnera našich zákazníků.

Partnerské vztahy se zákazníkem chceme trvale prohlubovat na všech úrovních spolupráce.

                   Pracovníci

Naší velkou devizou jsou pracovníci na potřebné profesní úrovni. Podporujeme jejich profesionální růst a způsobilost k plnění pracovních povinností.

Podporujeme u svých pracovníků vědomí, že každý je odpovědný za kvalitu své práce. Motivací chceme dosáhnout identifikaci potřeb a očekávání pracovníků a zvyšování jejich uspokojení z práce. Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí. Posuzovat rizika a dodržovat bezpečnostní předpisy pro zamezení vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

                   Dodavatelské vztahy

K zajištění všech požadavků a potřeb našich zákazníků chceme dále rozvíjet strategické partnerské vztahy s dodavateli produktů a služeb na bázi oboustranné výhodnosti, tj. nejen sdílení zisků, ale i případných ztrát. Do integrovaného systému managementu začleňujeme a vhodně řídíme procesy zajišťované externě . Od našich dodavatelů budeme požadovat bezpodmínečného vyhovění nárokům požadované kvality a včasnosti jimi prováděných prací. Uplatňovat šetrný přístup k životnímu prostředí a dodržování bezpečnostních předpisů.

                   Neustálé zlepšování

Péče o kvalitu je v naší organizaci dynamická. Očekávání našich zákazníků se běžně vyvíjejí. Je proto naším úkolem systematickým sledováním a vyhodnocováním změny v požadavcích včas rozpoznat, abychom okamžitě reagovali, jako na nezbytnou podmínku, pro neustálý rozvoj našich výkonů.

Kvalitu dodávaných služeb garantujeme dosažením a udržením potřebných profesních certifikací a oprávnění a trvalým růstem kvalifikace pracovníků.

Vysokou úrovní kvality dodávaných služeb ve spojení s konkurenceschopnými cenami chceme rozšířit svoji působnost na nejširší okruh zákazníků.

                   Komunikace

Otevřená a neformální komunikace mezi všemi pracovníky je dalším základem úspěchu naší společnosti při uspokojování potřeb našich zákazníků. Komunikace s externími zainteresovanými stranami, přijímání podnětů a reagování na ně.

                   Pracovní prostředí

Vytváříme pro naše pracovníky na stavbách důstojné pracovní, hygienické a bezpečné pracovní prostředí, které je předpokladem neustále se zlepšujícího uspokojování potřeb našich zákazníků.

 

Vedení společnosti se zavázalo, že vytvoří předpoklady pro naplňování politiky společnosti v každodenní práci všech pracovníků. Od všech pracovníků se pak očekává aktivní uplatňování této politiky, jejímž výsledkem bude trvalé zlepšování všech procesů ve společnosti, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek.

 

 

H E L G O S s.r.o.

 

Vladimir Lazar,jednatel firmy H E L G O S s.r.o.

H E L G O S s.r.o.

Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem

Zelená 40, Děčín

475200842,412520077

IČO:46711732, DIČ:CZ46711732

www.helgos.cz

Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C,vložka 2570