Politika integrovaného systému managementu pro společnost

H E L G O S s.r.o.Firma H E L G O S s.r.o. vznikla v roce 1992. Předmětem podnikaní naši společnosti je poskytováni komplexních služeb v oblasti projektováni, výroby, montáže a následného záručního, pozáručního servisu všech typů výtahů, výroby a dodávky výtahových rozvaděčů a elektro komponentů.

 

Naše společnost je držitelem mezinárodniho certifikátu systému řízeni dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

KVALITA

Vedení společnosti se rozhodlo poskytovat vysoce kvalitní a komplexní služby v oblasti staveb, revizí, servisu a oprav výtahů. Vedení společnosti tímto stanovuje tuto Politiku kvality:

Zákazníci

Budeme zdokonalovat a upevňovat systém práce se zákazníky, abychom byli zákazníky vnímáni jako spolehlivý partner. Spolehlivost vytváří důvěru, a proto naším cílem je prostřednictvím cílené a všestranné péče o kvalitu si tuto důvěru zasloužit a nadále ji prohlubovat.

Na základě znalostí požadavků našich zákazníků na jedné straně a požadavků normativních požadavků a předpisů na straně druhé budeme pružně reagovat na změny jejich potřeb.

Profesionální přístup, kvalita produktů a servisních služeb i způsob komunikace představují naši organizaci jako spolehlivého partnera našich zákazníků.

Partnerské vztahy se zákazníkem chceme trvale prohlubovat na všech úrovních spolupráce.

Pracovníci

Naší velkou devizou jsou pracovníci na potřebné profesní úrovni. Budeme podporovat jejich profesionální růst a způsobilost k plnění pracovních povinností.

Budeme podporovat u svých pracovníků vědomí, že každý je odpovědný za kvalitu své práce. Motivací chceme dosáhnout identifikaci potřeb a očekávání pracovníků a zvyšování jejich uspokojení z práce. Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí. Posuzovat rizika a dodržovat bezpečnostní předpisy pro zamezení vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Dodavatelské vztahy

K zajištění všech požadavků a potřeb našich zákazníků chceme dále rozvíjet strategické partnerské vztahy s dodavateli produktů a služeb na bázi oboustranné výhodnosti, tj. nejen sdílení zisků, ale i případných ztrát. Do integrovaného managementu systému chceme začlenit a vhodně řídit procesy zajišťované externě (odborné zkoušky instalovaných výrobků, montáže, subdodávky, apod.). Od našich dodavatelů budeme požadovat bezpodmínečného vyhovění nárokům požadované kvality a včasnosti jimi prováděných prací.

Neustálé zlepšování

Péče o kvalitu je v naší organizaci dynamická. Očekávání našich zákazníků se běžně vyvíjejí. Je proto naším úkolem systematickým sledováním a vyhodnocováním změny v požadavcích včas rozpoznat, abychom okamžitě reagovali, jako na nezbytnou podmínku, pro neustálý rozvoj našich výkonů.

Kvalitu dodávaných služeb garantujeme dosažením a udržením potřebných profesních certifikací a oprávnění a trvalým růstem kvalifikace pracovníků. Vysokou úrovní kvality dodávaných služeb ve spojení s konkurenceschopnými cenami chceme rozšířit svoji působnost na nejširší okruh zákazníků.

Komunikace

Otevřená a neformální komunikace mezi všemi pracovníky je dalším základem úspěchu naší společnosti při uspokojování potřeb našich zákazníků. Komunikace s externími zainteresovanými stranami, přijímání podnětů a reagování na ně.

Pracovní prostředí

Vytváříme pro naše pracovníky na stavbách důstojné pracovní, hygienické a bezpečné pracovní prostředí, které je předpokladem neustále se zlepšujícího uspokojování potřeb našich zákazníků.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Maximální snahou naší společnosti je usilovat o co nejšetrnější dopad našich činností ve všech oblastech na životní prostředí. Vedení společnosti se v rámci Politiky environmentu zavazuje:

 • K plnění platných ustanovení všech právních a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala a které se na ni vztahují v souvislosti s ochranou životního prostředí,

 • k preventivnímu předcházení havarijním situacím, které mohou vést ke znečištění jednotlivých složek životního prostředí a zabránit nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí,

 • minimalizovat negativní dopady všech svých činností, a tím neustále zlepšovat náš environmentální profil,

 • zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a zapojit do našeho snažení při realizaci našich zakázek i naše obchodní partnery. Působením na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005, tak přispívat k minimalizaci možných dopadů na životní prostředí,

 • zajišťovat kvalifikovaný a profesionální přístup všech pracovníků k ochraně životního prostředí, vytvářením motivace a průběžným interním a externím školením, týkajícím se oblasti ochrany životního prostředí,

 • zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a směrovat je dle závažnosti rizika,

 • vždy zajistit technická řešení našich výrobků a služeb rovněž i z hlediska jejich vlivu na životní prostředí s cílem účinné prevence potenciálních negativních dopadů a co nejnižší zátěže kterékoliv ze složek životního prostředí. Při implementaci technologií do provozu minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a zajišťovat bezpečné odstraňování všech odpadů,

 • v rámci pravidelného přezkoumávání vedením pravidelně prověřovat a vyhodnocovat stav environmentu ve společnosti za účasti vedení společnosti, na základě výsledků stanovovat a přijímat cíle, cílové hodnoty a programy v oblasti ochrany životního prostředí, dále zhodnotit celkovou efektivitu environmentální Politiky, stav rozpracovanosti environmentálních cílů a na základě výsledků z přezkoumání vedením trvale zlepšovat výkonnost systému, k zajištění jeho neustále vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Maximální snahou naší společnosti je vytvářet v rámci svých pracovišť podmínky pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci, minimalizující rizika možného dopadu na zaměstnance a okolí, za pomoci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008. Vedení společnosti se v rámci politiky BOZP zavazuje:

 • K plnění platných ustanovení všech právních a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala a které se na ni vztahují v souvislosti se zajištěním BOZP,

 • vytvářet podmínky ke snižování nebezpečí vzniku úrazů, nehod a mimořádných situací na svých pracovištích a přijímat účinná nápravná opatření za účelem jejich odstranění nebo omezení,

 • pravidelným školením systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost pracovníků pro dodržování podmínek BOZP, motivovat zaměstnance k odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a externích pracovištích společnosti,

 • zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a směrovat je dle závažnosti rizika,

 • provozovat dopravní, manipulační, výrobní a ostatní prostředky v bezpečném a provozuschopném stavu, tak aby bylo dosaženo souladu s požadavky zákonných předpisů, norem a pokynů výrobců,

 • prosazovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u našich dodavatelů a upřednostňovat takové dodavatele, kteří mají zaveden systém dle ČSN OHSAS 18001,

 • v rámci pravidelného přezkoumávání vedením pravidelně prověřovat a vyhodnocovat stav BOZP ve společnosti za účasti vedení společnosti a zástupce zaměstnanců, na základě výsledků stanovovat a přijímat cíle, cílové hodnoty a programy v oblasti BOZP, dále zhodnotit celkovou efektivitu Politiky BOZP, stav rozpracovanosti Cílů BOZP a na základě výsledků z přezkoumání vedením trvale zlepšovat výkonnost systému BOZP, k zajištění jeho neustále vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti.

 

Vedení společnosti se zavazuje, že vytvoří předpoklady pro naplňování politiky společnosti v každodenní práci všech pracovníků.

Povinností a odpovědností všech zaměstnanců je plnit požadavky této politiky a podílet se tak na neustálém zlepšování integrovaného systému managementu.

 

V Ústí nad Labem, dne 11.01.2016

 

Vladimír LAZAR

ředitel a jednatel společnosti

 

H E L G O S s.r.o.

Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem

Zelená 40, Děčín

475200842,412520077

IČO:46711732, DIČ:CZ46711732

www.helgos.cz

Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C,vložka 2570